Jinxx

12 tekstów – auto­rem jest Jin­xx.

- są chwi­le w życiu, gdy mam ochotę ska­kać z łóżka na Two­je rozkładające się zwłoki, śmiać Ci się pros­to w pus­te, mar­twe oczy i wyk­rzyczeć w mordę jak szma­cie: tak kończą skur­wiałe dziewczynki. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 12 lutego 2011, 20:37

Godzi­na szósta ra­no, po­bud­ka. Wstaję, pier­wsza czyn­ność-naj­gor­sza, muszę spoj­rzeć w lus­tro, pa­niczny strach, pod­chodzę i wbi­jam wzrok w swo­je od­bi­cie myślę 'cho­lera, weź się w garść kre­tyn­ko!' Ob­my­wam twarz i wychodzę do [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 3 fiszki • 31 stycznia 2011, 18:45

[...] Zak­ryłam twarz w dłoniach i odet­chnęłam pod no­sem pat­rząc na ko­loro­we bu­tel­ki z alkoholem. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 2 grudnia 2010, 16:32

nie za­mie­rzam uszlachet­niać py­tań odpowiedzią 

myśl
zebrała 18 fiszek • 27 listopada 2010, 15:12

nie lu­bię 99% społeczności i wątpię, że aku­rat ty jes­teś tym 1%. 

myśl
zebrała 29 fiszek • 10 listopada 2010, 11:16

W tych cza­sach niebo jest ra­jem, nadzieją, po­pat­rz w górę. Ocean pełen krwi. Spływają do niego mo­je słone łzy. Płoną czer­wo­nością, łączą się z krwią. Ona krąży, krąży wokół, a mi wiruje [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 7 fiszek • 4 listopada 2010, 15:55

Gdy­bym miała wy­bierać między piekłem a niebem, wyb­rałabym niekończącą się piekielną ot­chłań, dlacze­go? to pros­te, dla ta­kich wa­riatów jak ja to je­dyne miej­sce, wbrew po­zorom czułabym się tam jak w rodzin­nym do­mu tyl­ko w lep­szej i bar­dziej nik­czem­nej wersji. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 1 listopada 2010, 16:59

cy­niczna su­ka, szczyt cham­stwa, szy­der­stwa wy­pisa­ne na ka­mien­nej twarzy 

myśl
zebrała 16 fiszek • 24 października 2010, 10:58

Przychodzisz na go­towe? Sa­ma się do­wiedz. Desperatko. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 22 października 2010, 22:08

Zmieniam. Bo to nudne.
Zmieniam. Nie wiedząc co pi­sać. Pomińmy.
Do­piszę kiedyś. Jak mi się zechce.
Wiecie co ? Roz­bra­jają mnie wasze teksty.
Po nich zaz­wyczaj leżę i mam głupawkę przez następne pół godziny.
Os­tro co nie?! Nie. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 21 października 2010, 17:26
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Jinxx

Użytkownicy
I J K
Kalendarz
Aktywność